Over ons

Behind the Beach Fietsverhuur streeft er naar fietsen in haar verhuur programma te hebben die ook daadwerkelijk in nederland gemaakt zijn. Dat is dan ook de reden dat we met Pointer rijwielen samenwerken. Pointer rijwielen is een van de weinigen die daadwerkelijk nog in Nederland produceerd. Zowel onze fietsen met terugtrap rem evenals de fietsen met versnellingen zijn van Pointer.

Nadat wij ons eerste vestiging in Zandvoort hadden geopend, kwamen wij er al snel achter dat als klanten onverhoopt pech onderweg hadden. Dat het nooit op loop afstand van onze vestiging in Zandvoort was. Dat is dan ook een belangrijke reden geweest, dat wij onze vestiging Bloemendaal strategisch hebben uitgekozen. We kunnen u vanuit die vestiging snel weer op weg helpen zodat u weer verder van uw fietstocht kan genieten.

Pointer eerlijke fietsen en behind the beach fietsverhuur wensen u veel fiets plezier, op onze huurfietsen toe.

Hoofdvestiging Zandvoort

Haltestraat 51

2042 LL

Zandvoort aan zee

info@behindthebeach.nl

Tel.: 023-822 47 46

Routekaart

Vestiging Bloemendaal

Camping de Lakens

Zeeweg 60

2051 EC

Bloemendaal Aan Zee

bloemendaal@behindthebeach.nl

Tel.: 023-822 47 46

Routekaart

 
Algemene voorwaarden verhuur fietsen

Artikel 1

Huursom

De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan

van de huurovereenkomst bij de verhuurder geldende

tarieven, zoals deze in diens bedrijfsruimte vermeld zijn of

ter inzage liggen.Artikel 2

Betaling

a.

De huursom alsmede alle andere terzake van de

huurovereenkomst verschuldigde bedragen zoals in

de (af-)rekening opgenomen dienen aan verhuurders

adres contant te worden voldaan, tenzij schriftelijk

anders wordt overeengekomen.

b.

Indien betalingen niet contant plaatsvinden is de

verhuurder gerechtigd de verschuldigde betalingen

te verhogen met een rente van 1% per maand, welke

verhoging wordt beschouwd als een voorwaarde

waaronder de huurder uitstel van betaling is verleend,

zonder dat daarmee overigens de verplichting van

huurder tot contante betaling komt te vervallen. Deze

verhoging gaat één maand na factuurdatum in terwijl

de verhuurder daarnaast gerechtigd is indien huurder

ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde

bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere

inningskosten, waaronder begrepen de kosten van de

raadsman en de werkelijk gemaakte te specificeren

buitengerechtelijke kosten.

c.

De in het contract vermelde waarborgsom strekt tot

betaling van al hetgeen de huurder aan de verhuurder

verschuldigd is uit hoofde van de huurovereenkomst

onverminderd de verplichting van de huurder het

eventueel na verrekening met de waarborgsom resterende

bedrag contant te voldoen en onverminderd het

recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding.

d.

Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen

gebruik kan maken van de fiets(en) draagt de verhuurder

voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden

geen aansprakelijkheid.

e.

In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder

verplicht de volledige huursom en eventuele andere in

de (af-)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij

hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het

niet kunnen gebruiken van de fiets(en) een gevolg was

van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang

van de huurperiode.Artikel 3

Huurperiode

a.

De huurperiode is de periode gelegen tussen de

tijdstippen van aanvang envan inlevering zoals in het

contract vermeld.

b.

Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden

na toestemming van de verhuurder en wel tegen

de (verlengings-)tarieven als bedoeld in artikel 1.

c.

Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de

huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op

vermindering van de in het contract vermelde of de

wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat.

d.

De fiets(en) moet(en) bij het adres van de verhuurder

worden ingeleverd uiterlijk op het in het contract

vermelde tijdstip van inlevering.

e.

Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode

met meer dan 15 minuten wordt overschreden doordat

de fiets(en) niet op tijd op het adres van verhuurder

is (zijn) ingeleverd, loopt de huur door tot het tijdstip

dat de fiets(en) wordt (worden) ingeleverd of door de

verhuurder is (zijn) ontvangen, tegen de tarieven als

bedoeld in artikel 1, vermeerderd met een boete van

25,- (of) 11,34) voor elke dag dat de fiets(en) te

laat wordt (worden) ingeleverd of ontvangen zijn en

onverminderd het recht op vergoeding van eventuele

door de verhuurder te lijden kosten en schaden.

f.

Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft de

verhuurder in dat geval het recht om de huurovereenkomst

ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tusenkomst

en de teruggave van de fiets(en) onverwijld

te vorderen of deze terug te nemen waar en bij wie de

fiets(en) zich ook bevindt (bevinden). Deze bevoegheid

heeft de verhuurder ook indien de huurder enige

voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.Artikel 4

Gebruik

a.

De fiets(en) mag (mogen) slechts gebruikt worden

overeenkomstig hun normale bestemming en door de

in het huurcontract genoemde berijders(s). De fiets(en)

moet(en) bij verhuurders adres schoon worden ingeeverd

in de staat waarin de fiets(en) werd(en) ontvangen.b.

De huurder dient als een goed huisvader voor de fiets(en)

te zorgen. Zo dient huurder alle voorzorgsmaatregelen te

treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal.c.

De fiets(en) mag (mogen) in elk geval niet gebruikt worden

in de duinen en op het strand, indien geen gebruik

gemaakt kan worden van verharde paden en/of wegen.Artikel 5

Schade, verlies en diefstal

De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of

verlies van de fiets(en) of onderdelen daarvan, zomede

van fietssleutels en ketting(en)/sloten, tegen bedragen

welke door de verhuurder naar normale normen worden

vastgesteld, tenzij zij in het huurcontract zijn vermeld onder

de dagwaarde. De fiets(en) is (zijn) niet verzekerd tegen

aansprakelijheid- of cascoschade.

Artikel 6

Kosten tijdens huurperiode

Alle lasten en belastingen terzake van de fiets(en) is (zijn)

voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening

alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling,

onderhoud en reparaties.Artikel 7

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op

het contract worden door de verhuurder verwerkt in de zin

van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand

van deze verwerking kan de verhuurder: de overeenkomst

uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voor-

zien van product informatie en gepersonaliseerde aaniedingen doen.

Tegen verwerking ten behoeve van direct

mailing wordt het eventueel door huurder bij verhuurder

aan te tekenen verzet gehonoreerd.